• യന്ഗ്ജ്ഹുഅന്ഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ, ജ്ഹെന്വു ടൗൺ, ജിഅന്ഗ്ദു ജില്ല, സൌകര്യം Yangzhou, ജിയാൻങ്ങ്സു പ്രവിശ്യ, പിആർ ചൈന
  • ൮൬- (0) ൫൧൪-൮൬൨൩൬൦൮൭
  • iris.pan@jsjxgf.com